In het zogenaamde School Ondersteunings Profiel (SOP) beschrijft OBS De Wissel hoe de organisatie van de extra ondersteuning op de school eruit ziet en welk aanbod van onderwijs en extra ondersteuning aan alle leerlingen op de school geboden kan worden.


Zoals in de wetgeving Passend Onderwijs staat, is de school verplicht een Ondersteuningsprofiel op te stellen dat deel uitmaakt van een dekkend regionaal onderwijsaanbod. Het referentiekader bevat een aantal uitspraken en uitgangspunten die kader stellend zijn voor besturen.


In de diverse notities en discussie over Passend Onderwijs worden de begrippen basiszorg, breedtezorg, dieptezorg, lichte en zware zorg naast elkaar gehanteerd.
In de wettelijke omschrijving wordt het begrip ondersteuning geïntroduceerd. Het gaat hierbij om voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Ondersteuning die OBS De Wissel zelf kan bieden en gespecialiseerde ondersteuning die de school met hulp van het samenwerkingsverband en externe deskundigen kan verzorgen.

 

In het document Schoolondersteuningsprofiel van OBS De Wissel Haren wordt de indeling ‘basiszorg, breedtezorg en dieptezorg’ gebruikt. Met basiszorg wordt bedoelt de ondersteuning die OBS De Wissel biedt aan alle leerlingen. Onder breedtezorg verstaan we de ‘extra ondersteuning’ en gespecialiseerde ondersteuning die de school kan bieden met hulp van deskundigen buiten de school. Dieptezorg zijn de speciale onderwijsvoorzieningen die aanwezig zijn in het samenwerkingsverband en niet op de eigen school waar zowel lichte en zware zorg aan leerlingen wordt geboden.


Alle basisscholen, dus ook OBS De Wissel Haren voldoen aan een door de besturen in het samenwerkingsverband gezamenlijk vastgesteld niveau van basiszorg. In het referentiekader Passend Onderwijs worden ook aspecten van meer preventief en licht curatieve voorzieningen als basiszorg ondersteuning voor leerlingen benoemd.

 

Het document Schoolondersteuningsprofiel kunt u binnenkort hier lezen.