De ouderraad is een stichting die ten doel heeft:
-De belangenbehartiging van ouders en hun kinderen die de school bezoeken.
-Het bieden van ondersteuning aan het team van leerkrachten bij het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten.
-Het beheer van het schoolfonds, waaronder het innen en beheren van de schoolfonds en schoolreisgelden en de financiële  eindverantwoordelijkheid daarvoor.
-Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Organisatie

-De ouderraad bestaat uit tenminste 5 bestuurders. Dit kunnen slechts zijn: diegenen van wie één of meer kinderen staan ingeschreven als leerling bij de openbare basisschool de Wissel.
-De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
-De bestuurders worden benoemd voor een periode van 2 jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. Zodra een bestuurder geen kind meer heeft op de Wissel zal hij zo spoedig mogelijk aftreden.
-De ouderraad vergadert eens per maand. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd en worden vervolgens bewaard door de secretaris.
-Jaarlijks voor 1 december wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten betreffende het afgelopen boekjaar (jaarrekening) en het jaarverslag betreffende dat jaar. Voorts wordt jaarlijks voor 1 juli de vergadering over de begroting voor het volgende jaar gehouden.
-De ouderraad doet op de jaarlijkse oudervergadering verslag van haar activiteiten en legt verantwoording af over het door haar gevoerde beleid, zowel inhoudelijk als financieel.

 

Ouderbijdrage

De Wissel vraagt aan de ouders van de leerlingen jaarlijks een bijdrage voor de schoolreizen (informatie volgt binnenkort). Daarnaast kent de school sinds dit jaar een vrijwillige ouderbijdrage voor de financiering van activiteiten voor de leerlingen.


Lees hier de uitgereikte brief over de vrijwillige ouderbijdrage.

   

Leden van de ouderraad

De ouderraad van obs De Wissel heeft momenteel de volgende leden:

 

Janneke Zantinge (voorzitter)
Petra Teune (secretaris) vacant per schooljaar 2018/2019
Paulien Elting (penningmeester) vacant per schooljaar 2018/2019
Marianne van de Veen
Nick Steenge
Monique Westers
Marjon Kwant
Tina Klein (namens school)
Amanda de Haan (namens school)

 

Contact met de ouderraad

Heeft u een vraag of opmerking voor de ouderraad, dan kunt u het beste een van de OR-leden direct aanspreken. Verder is er in de personeelskamer op school een postbakje voor de ouderraad, waar u schriftelijke berichten kunt achterlaten. Per mail zijn wij te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.